Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Don't have a credit card yet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Tento dokument slouží k poskytnutí informací o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů společností SMart Credit s.r.o. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). Tuto informační povinnost bude naše společnost v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze bude vždy dostupná na internetových stránkách www.smartcredit.cz. Dojde-li k podstatné změně ve způsobech nakládání s Vašimi osobními údaji, budeme Vás o těchto změnách vhodným způsobem informovat a to ještě před jejich implementací. Navíc doporučujeme Informace o zpracování osobních údajů průběžně sledovat.

Kontaktní údaje správce:

SMart Credit s.r.o., IČ: 26884828, Technická 2935/23, Brno zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 43478

Jaké osobní údaje získáváme a zpracováváme?

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu tak, abychom Vám mohli poskytovat Vámi požadované služby v náležité kvalitě. Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.)
 • Kontaktní údaje (např. adresa, telefonní číslo, emailová adresa apod.)
 • Finanční údaje
 • Údaje o platební morálce

Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy a poskytováním Vámi požadovaných služeb. Současně získáváme osobní údaje z veřejně dostupných seznamů a dalších veřejně dostupných zdrojů, jakož i databází poskytujících údaje o úvěruschopnosti), pokud je to vhodné či nezbytné.

Pro jaký účel a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely na základě uvedeného právního základu:

 • Poskytování Vámi požadovaných služeb a řešení potíží s krátkodobou nelikviditou klientů - Právním základem je plnění našich povinnosti na základě uzavřené smlouvy.
 • Posuzování úvěrové bonity klienta (jednatelů, vlastníků) – Právním základem zpracování je splnění našich právních povinností, které nám ukládají právní předpisy a zajištění ochrany našich práv.
 • Identifikace a kontrola klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) – Právní základem je splnění našich právních povinností; v případě pořizování kopie Vašeho průkazu totožnosti je právním důvodem Vámi udělený souhlas.
 • Vymáhání pohledávek – Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Archivace - Právním základem je splnění našich právních povinností.
 • Přímý marketing - Právním základem je oprávněný zájem naší společnosti.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro určitý účel na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete tento Vámi udělený souhlas kdykoli odvolat a my ukončíme zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem. Při zpracování Vašich osobních údajů na základě jiných právních titulů, jako je splnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, splnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů, není Váš souhlas se zpracováním nutný.
Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Kategorie příjemců osobních údajů

Pro dosažení některých z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů může být nezbytné tyto údaje poskytnout dalším příjemcům. Každý subjekt, se kterým případně sdílíme Vaše osobní údaje, důkladně prověřujeme tak, aby byla zajištěna maximální ochrana Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje předáváme orgánům veřejné moci, pokud je to nutné pro splnění právní povinnosti. Konkrétně se jedná o následující subjekty:

 • Pojišťovna
 • Agenti/makléři pojišťovacích společností
 • Advokátní kanceláře
 • Inkasní agentury
 • Státní orgány

Naše společnost nepředává Vaše údaje do zemí mimo EU ani mezinárodním organizacím.

Jak dlouho zpracováváme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a to typicky po dobu trvání smluvního vztahu, případně je následně archivujeme po dobu, kterou stanoví platné právní předpisy (zákon o účetnictví, zákon proti legalizaci výnosů z trestní činnosti). Pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti pak můžeme uchovávat Vaše osobní údaje po dobu běhu promlčecí lhůty pro případ vymáhání našich právních nároků. Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme pouze po dobu trvání účelu, případně po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili nebo do odvolání souhlasu. Po ztrátě právního základu pro zpracování provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Jako správce Vašich osobních údajů Vás informujeme o tom, že máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, dále máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, možnost vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Veškerá práva uplatníte přímo u nás jako správce Vašich osobních údajů a my do 1 měsíce Vaši žádost posoudíme a vyrozumíme Vás o výsledku. V případě komplikovaných a rozsáhlých žádostí můžeme lhůtu prodloužit o další 2 měsíce s tím, že Vás o tomto prodlužení do 1 měsíce od obdržení žádosti vyrozumíme.
Současně máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) a také máte právo na soudní ochranu.

Vaše práva přehledně:

 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo po nás požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a získat od nás kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu osobních údajů: Máte právo na to, aby naše společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.
 • Právo na výmaz osobních údajů:
  Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, v následujících případech:
  • údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je shromáždili;
  • údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který jste odvolal/a, a my tyto údaje nemůžeme zpracovávat na základě jiného právního důvodu (např. našeho oprávněného zájmu);
  • vznesl/a jste námitku proti zpracování na základě oprávněných zájmů nebo za účelem přímého marketingu;
  • zpracování je protiprávní; výmazem musíme splnit naši právní povinnost.
 • Právo na omezení zpracování:
  Máte právo, abychom zpracování osobních údajů omezili v následujících případech:
  • pokud uplatňujete právo na opravu, po dobu, než ověříme přesnost údajů;
  • zpracování je protiprávní;
  • nadále osobní údaje pro příslušné účely nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro zajištění a uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud uplatňujete námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech po dobu, než tyto údaje ověříme.
 • Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které naše společnost zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo Vašimi právy a svobodami.
 • Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje a tyto údaje předat jinému správci za následujících podmínek:
  • osobní údaje se zpracovávají automatizovaně a
  • jedná se o osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli – zpracování je založeno na souhlasu nebo pro účely smlouvy. Požadované údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případě, že je to požadujete a je to technicky možné, předáme údaje přímo Vámi určenému správci.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Pokud naše společnost zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že naše společnost nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 234 665 125.
 • Právo namítat automatizované rozhodování: Naše společnost nevydává obchodní rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování a profilování.

Pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a hrozilo by vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o této skutečnosti sami a bez zbytečného odkladu informovat.